PMI Clean AB

Ledningssystem

PMI Clean AB är certifierat mot kraven i ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 OCH ISO 45001:2018 av av BMG Trada AB, av SWEDAC ackrediterat certifieringsföretag.

Ledningssystem för kvalitet

Vi fokuserar vårt kvalitetsarbete på nöjda kunder och att minska fel/reklamationer etc. Men kvalitet för oss är mycket mer. Vi vill att företaget utvecklas, med tillväxt och lönsamhet, men också att personalen är motiverad och trivs hos oss.

Vår kvalitetspolicy innefattar att våra tjänster ska hålla en hög och jämn kvalitet och vi ska uppfylla kundernas krav och behov. Vi ska utföra tjänsterna på ett serviceinriktat sätt och med ett ständigt förbättringsarbete.

Våra kvalitetsmål är att hålla en hög kundtillfredsställelse (NKI – Nöjd Kund Index) och minska antal kundreklamationer.

Vårt kvalitetsarbete innehåller bland annat:

Ledningssystem för miljö

Vårt miljöarbete skall präglas av ansvar och engagemang för våra kunder, anställda, vår gemensamma miljö och för kommande generationer. I vår miljöpolicy har vi fastställt att vårt miljöarbete ska präglas av ett kretsloppstänkande, att vi ska hushålla med naturresurserna, minska förorening och avfall, arbeta för en ständig förbättring av vårt miljöarbete samt följa miljölagar.
Våra miljömål är att begränsa avfall, minska kemförbrukning i lokalvården och koldioxidutsläpp från våra bilar.

Vårt arbetsmiljöarbete innefattar att vi ska:

Ledningssystem för arbetsmiljö

Vårt systematiska arbetsmiljöarbete ska leda till ett gott arbetsklimat, bra hälsa, låg sjukfrånvaro och få arbetsskador. Detta främjar också kvalitet, effektivitet och lönsamhet.

 

Våra arbetsmiljömål omfattar mål gällande bl.a hälsa och trivsel.

Vårt arbetsmiljöarbete innefattar att: